Op deze pagina vindt u:

 • Informatie over kwaliteitonderzoek
 • Privacy, rechten en plichten
 • Privacyverklaring
 • Klachtenregeling

Kwaliteit staat bij ons als fysiotherapeuten, in praktijk ‘t Twenlo, hoog in het vaandel. De therapeuten werkzaam in onze praktijk zijn BIG geregistreerd en staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Hiermee tonen wij aan dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen die de overheid hanteert voor het werken in de Nederlandse gezondheidszorg en dat wij voldoen aan de eisen van de betreffende beroepsgroep.

Patiëntervaringsonderzoek
Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook continu. Wij streven er naar om de kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang!

Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg (m.b.v. Fysio Prestatie Monitor) verstuurt dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Qualizorg behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt.

Groepspraktijk ‘t Twenlo – Van harte gefeliciteerd!
De patiënten van groepspraktijk ‘t Twenlo afdeling fysiotherapie hebben hun ervaring met de praktijk het afgelopen jaar met ons gedeeld. Met behulp van Fysio Prestatie Monitor is daar een jaargemiddelde uitgekomen. Onderstaand vindt u het certificaat met daarop de behaalde resultaten van onze praktijk. Hier zijn wij best trots op.

Big-register
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.
Een aantal zorgverleners is verplicht zich te registreren in het BIG-register. Zo wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft de cliënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener. Alleen een zorgverlener die in het BIG-register staat mag een beschermde titel voeren. 8 beroepsgroepen kunnen zich inschrijven. Dat zijn artsen, apothekers; fysiotherapeuten; gezondheidszorgpsychologen; psychotherapeuten; tandartsen; verloskundigen; verpleegkundigen.
Zorgverleners moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren in het BIG-register. Met de herregistratie tonen zij aan dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn. Patiënten worden zo beschermd tegen fouten in de behandeling van zorgverleners. Voor de herregistratie in het BIG-register gelden 2 criteria: werkervaring of scholing. De werkervaringseis schrijft voor dat iemand tijdens de registratieperiode van 5 jaar minimaal 2080 uur werkt binnen het beroep waarvoor hij staat ingeschreven.
De scholingseis geldt voor degenen die niet werken of de urennorm niet halen. Zij kunnen een scholingstraject volgen om de inschrijving te verlengen.

Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
In het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) gestelde kwaliteitseisen. Onder deze eisen vallen:

  • In het bezit zijn van een diploma fysiotherapie of een diploma voor verbijzonderd fysiotherapeut zoals Manueel Therapeut of Kinderfysiotherapeut
  • Voldoende studiepunten verzamelen door na- en bijscholing te volgen (algemeen deel en deel voor specialisaties)
  • Voldoen aan de werkeisen
  • Handelen volgens de KNGF-richtijnen
  • De (her-)registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK).

Daarnaast zijn wij lid van de beroepsvereningen passend bij onze specialisaties.;

 • Manuele therapie; Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)
 • Kinderfysiotherapie; Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapeuten (NVFK)

Privacy, rechten en plichten

Het is belangrijk voor u om te weten dat wij als praktijk en als fysiotherapeuten een aantal rechten en plichten hebben. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn zowel de rechten als de plichten van patiënten en zorgverleners vastgelegd.

WGBO
De wet biedt patiënten niet alleen een leidraad in situaties waarin er een probleem is met een zorgverlener, maar zij moet vooral voorkómen dat er problemen ontstaan. Daarom is het belangrijk dat elke patiënt op de hoogte is van deze wet. De wet regelt de volgende onderwerpen. Op de pagina WGBO (rechten en plichten) leest u meer informatie over de wet WGBO.

 • recht op informatie
 • behandelen met toestemming
 • recht op inzage dossier
 • recht op privacy
 • recht op second opinion

Uw plichten
Naast rechten heeft u als patiënt natuurlijk ook plichten. U bent verplicht de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren. Doet u dat niet, dan kan de zorgverlener geen goede diagnose stellen en geen deskundige behandeling geven. Daarnaast dient u binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen. Ook bent u verplicht om zorg te dragen voor betaling van de behandeling.

Privacyverklaring

Fysiotherapie ‘t Twenlo gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Fysiotherapie ‘t Twenlo deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Fysiotherapie ‘t Twenlo bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Fysiotherapie ‘t Twenlo houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Fysiotherapie ‘t Twenlo vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Fysiotherapie ‘t Twenlo informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Fysiotherapie ‘t Twenlo informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Fysiotherapie ‘t Twenlo informeert patiënten indien Fysiotherapie ‘t Twenlo bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
Wij maken binnen onze praktijk gebruik van het EPD van G2 De Heer- Software.
Hierin worden alle wettelijk verplichte gegevens uit de anamnese, het onderzoek, eventuele vragenlijsten en meetinstrumenten, maar ook van ons handelen, het behandelverloop en onze verslaglegging aan verwijzers geprotocolleerd vastgelegd.
De dossiervorming is in overeenstemming met de richtlijn van het KNGF betreffende het fysiotherapeutisch methodisch handelen.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om; naast de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er ook een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement (eerder genoemde WGBO).

Om uw gezondheid, uw klachten en de voortgang te objectiveren, maken we gebruik van vragenlijsten. Wij kunnen u vragen enkele vragenlijsten in te vullen. U kunt inzage vragen in uw dossier wanneer u dat wilt. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Indentificatieplicht
Patiënten hebben een wettelijke identificatieplicht. Deze identificatieplicht is bedoeld om fraude in de zorg tegen te gaan. Dat betekent voor u dat u zich bij de fysiotherapeut moet kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Dat kan met een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Op het identiteitsbewijs staat het burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer voor betrouwbare uitwisseling van zorggegevens.
Wij zijn verplicht het BSN op te nemen in de administratie. Het wordt gebruikt als een ‘patiëntnummer’. Zo weet de fysiotherapeut zeker dat de patiënt degene is die hoort bij het BSN en de andere gegevens in de administratie. Bij volgende afspraken kan er opnieuw naar de legitimatie worden gevraagd. Ook kinderen boven de 14 jaar moeten zich legitimeren in de zorg met een eigen identiteitsbewijs of door de bijschrijving in het paspoort van (één van de) ouders te laten zien.
Kijk voor meer informatie over BSN op de site van BSN Zorg.

Klachtenregeling

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn, dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Mocht u klachten hebben over de behandeling dan vragen wij u dit met uw fysiotherapeut te bespreken. De praktijk neemt deel aan de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), een informatiefolder vindt u in de klapper in de wachtkamer of wordt op verzoek aan u uitgereikt.

Kwaliteitsonderzoek
Uw fysiotherapeut neemt deel aan de kwaliteitsuitvraag Fysiotherapie van de vereniging voor fysiotherapeuten, het KNGF. Dat betekent dat uw fysiotherapeut meewerkt aan het inzichtelijk maken en verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapie. Hiervoor willen wij uw gegevens uit uw patiëntendossier gebruiken. De gegevens die nodig zijn uit uw dossier zijn onder andere: de duur van uw klachten en het te verwachten resultaat van uw behandeling. De gegevens die wij verzamelen worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Dat betekent, dat wij en anderen niet zien, dat het uw gegevens zijn. Met de gegevens uit uw dossier worden kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. De informatie gebruikt uw fysiotherapeut om de zorgverlening verder te verbeteren om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Als u niet wilt, dat wij uw gegevens gebruiken, geeft u dat dan aan bij uw fysiotherapeut.