Op deze pagina vindt u:

 • Vergoeding door de zorgverzekeraars
 • Prijslijst fysiotherapie 2016
 • Betalingsvoorwaarden

Vergoeding voor fysiotherapie

Vergoeding door de zorgverzekeraars

Wij hebben een contract met alle zorgverzekeraars in Nederland voor de vergoeding van de behandelingen die wij verstrekken voor zover u hiervoor verzekerd bent.
In het algemeen houdt dit in dat:

 • Fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar voor 9 behandelingen en daarna, met evt. een verwijzing, nogmaals 9 behandelingen volledig uit de basisverzekering wordt vergoed. Daarboven kan er vergoeding volgen uit de aanvullende verzekering voor zover die door u afgesloten is. Bij kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.
 • Bij volwassenen fysiotherapie ALLEEN uit de aanvullende verzekering wordt vergoed.
 • Wanneer het een een aandoening betreft die op de “chronische lijst” van de zorgverzekeraars staat worden de eerste 20 zittingen uit een evt. door u afgesloten verzekering vergoed en daarboven volgt vergoeding uit de basisverzekering.
 • Fysiotherapie in de meeste gevallen NIET valt onder het per 1 januari 2008 ingevoerde “eigen risico”, alleen fysiotherapie bij volwassenen die uit de basisverzekering wordt vergoed valt daar wel onder.
 • Niet verzekerde fysiotherapie door uzelf betaald dient te worden (de prijslijst van de particulier tarieven vindt u op onze website of in de informatieklapper in onze wachtkamer). Wij raden u dan ook aan om goed na te gaan in hoeverre u verzekerd bent. Let op: hierbij moet u ook rekening houden met behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie die u vanaf 1 januari dit jaar in andere eerstelijns praktijken en/ of instellingen hebt gehad.
 • Verzekerde fysiotherapie door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar www.fysiovergoeding.nl

Vergoeding bij een aandoening of indicatie behorend bij  de ‘chronische lijst’

Het is mogelijk dat uw aandoening of de indicatie waarvoor u bij de fysiotherapeut komt onder de zogenaamde ‘chronische lijst’ valt. Deze lijst omvat bepaalde aandoeningen waarvoor langdurige of intermitterende fysiotherapie aanbevolen wordt en op een speciale manier door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. Om voor deze vergoedingsprocedure in aanmerking te komen heeft uw een verwijzing nodig van uw huisarts of van de behandelende specialist waar de diagnose en de aanvraag voor fysiotherapie duidelijk staat omschreven.

Wat houd dit nu precies in en wat wordt er precies vergoed door uw zorgverzekeraar?

Wij proberen het iets duidelijker te maken voor u:

 • De eerste 20 behandelingen bij uw fysiotherapeut worden vergoed door uw aanvullende verzekering voor fysiotherapie, voor zover u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Dit is afhankelijk van het door u gekozen verzekeringspakket voor het lopende jaar. Mocht u niet voldoende dekking hebben voor 20 behandelingen, zou u een aantal behandelingen dus zelf bij moeten betalen. Mocht u helemaal geen aanvullende verzekering hebben afgesloten voor fysiotherapie, dan zou u alle 20 behandelingen zelf moeten betalen.
 • Vanaf de 21ste behandeling worden alle volgende fysiotherapie behandelingen door uw basisverzekering vergoed. Hieraan is meestal een tijd gekoppeld: soms is het beperkt tot een 1/2 of 1 jr na een mogelijke operatie, tot ½ of 1 jr na het eerste consult bij uw fysiotherapeut of soms kunt u hier ook onbeperkt gebruik van maken. Dit is weer afhankelijk van de klacht/ aandoening. Vraag dit aan uw fysiotherapeut.
 • Er wordt dus na de 21ste zitting geen aanspraak meer gedaan op uw aanvullende verzekering. De resterende behandelingen/ het resterende budget van uw aanvullende verzekering kunt u dus reserveren voor mogelijke andere aandoeningen in dit jr waar u een beroep zou doen op uw fysiotherapeut.
 • Maar indien u in het lopende jr nog niet uw eigen risico heeft betaald, zou dit wel van toepassing zijn vanaf de 21ste zitting fysiotherapie.

Wat is het verplicht eigen risico?

In 2016 bedraagt het verplicht eigen risico 385 euro. Dit wordt jaarlijks op Prinsjesdag opnieuw vastgesteld. Als u zorg gebruikt kan het zijn dat bepaalde kosten onder het eigen risico vallen. Het verplicht eigen risico geldt voor de basisverzekering en verzekerden van 18 jaar en ouder. Als u zorgkosten hebt gemaakt die vallen onder het verplicht eigen risico zal uw zorgverzekeraar u hierover informeren.

 Voor welke zorg geldt het eigen risico?

Het eigen risico betaalt u voor zorg uit de basisverzekering. Denk dan aan bijvoorbeeld:

 • Medicijnen
 • Bloedprikken
 • Ambulancevervoer
 • Ziekenhuisopnames
 • Ziekenhuisoperaties
 • Fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21ste behandeling

U moet ook rekening houden met een evtl vrijwillig eigen risico wat u mogelijk voor het lopende jaar heeft bepaald.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. De hoogte hiervan bepaalt u zelf. U kunt het eigen risico in 2016 met stappen van 100 euro verhogen, tot een maximum van 500 euro. Een hoger eigen risico betekent een lagere premie. Hoeveel korting u krijgt, verschilt per zorgverzekeraar.

Nogmaals samengevat:

 • Uw aandoening waarvoor u wordt behandeld valt onder de ‘chronische lijst’
 • De eerste 20 behandelingen moet u zelf betalen of worden door uw aanvullende verzekering voor fysiotherapie vergoed, mits u deze verzekering heeft afgesloten
 • Vanaf de 21ste behandeling wordt de therapie vergoed door u basisverzekering, meestal beperkt tot ½, 1jr of is zelfs onbeperkt
 • Heeft u uw eigen risico nog niet betaald in het lopende jaar vallen de behandelingen vanaf de 21ste keer onder het eigen risico-bedrag

Vraagt u zich af of u überhaupt zoveel behandelingen nodig zou hebben?

Meestal is dit wel aan te raden voor een optimaal herstel bij een aandoening van de chronische lijst. Maar niet altijd is het per sé nodig. Overleg dit met uw fysiotherapeut.

Wij begrijpen, dat bovenstaande procedures best ingewikkeld zijn. Mocht het niet duidelijk zijn, dan vraag het gerust nogmaals aan uw fysiotherapeut of bel uw zorgverzekeraar.

Prijslijst fysiotherapie 2018

Van toepassing voor zover de prestatie niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar

PrestatiecodeOmschrijvingPrijslijst
1000Zitting fysiotherapie30,00
1001Zitting fysiotherapie aan huis42,50
1200Zitting manuele therapie43,50
1201Zitting manuele therapie aan huis56,00
1100Zitting kinderfysiotherapie45,00
1101Zitting kinderfysiotherapie aan huis57,50
1864Screening, intake en onderzoek
(bij het eerste consult zonder verwijzing)
47,50
1870Intake en onderzoek na verwijzing45,00
1871Intake en ondezoek na verwijzing aan huis57,50
1400Eenmalig (kinder)fysiotherapeutisch onderzoek (op verzoek arts)48,30
1290Telefonisch consult (op afspraak)14,00
1103Instructie/ overleg ouders (kinderfysiotherapie)40,00
1105Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport40,00
992Verslag schadeverzekeraar55,00

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht, wanneer zij niet tenminste 24 uur tevoren zijn afgezegd. Hierbij geldt het tarief van de afgesproken zitting.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.
U dient echter zelf te controleren of de aan u geleverde prestatie in uw geval door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling wanneer geen vergoeding door de zorgverzekeraar plaatsvindt.

U kunt dit ook zelf bekijken op de site www.fysiovergoeding.nl

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de therapeut.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de therapeut zich het recht voor 100 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

De declaraties van de therapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de therapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgiro-betalingsopdracht.

Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.