Op deze pagina vindt u:

        • Zorgverzekeraars controleren op kwaliteit
        • Klant-Ervarings-Onderzoek (KEO)
        • Logopedie met kwaliteit in Twello
        • Kwaliteitsregister Paramedici
        • Heeft u een klacht? Lees wat u kunt doen.
        • Privacy
        • Wat regelt de wet bescherming persoonsgegevens

Zorgverzekeraars controleren op kwaliteit

In toenemende mate stellen Zorgverzekeraars eisen aan de door logopedisten geleverde zorg. Zij laten de kwaliteit van de zorgverlening controleren door externe gecertificeerde Auditbureau’s.

Het kan voorkomen dat er een kwaliteitscontrole zal plaatsvinden in onze praktijk. Tijdens deze controle worden dossiers van cliënten gecontroleerd op deze kwaliteitseisen. Het kan voorkomen dat uw dossier of het dossier van uw kind hiervoor gebruikt wordt. In alle gevallen zal er strikt worden gewerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u met bovenstaande niet akkoord gaat kunt u dit aangeven.

Klant-Ervarings-Onderzoek (KEO)

Zorgverzekeraars zijn geïnteresseerd in uw mening over mijn dienstverlening. Daarom voer ik een klantervaringsonderzoek uit (KEO). Doet u mee?
Na afloop van de behandeling vraag ik of u mee wil doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door CTO-Logo. CTO-Logo is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.
CTO-Logo nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Ik kan niet zien wat u heeft ingevuld.
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.
Wilt u meer weten? Vraag het mij!

Logopedie met kwaliteit in Twello

Logopedisten houden hun kennis op peil door deelname aan een kwaliteitskring en werkgroepen. Daarnaast bestuderen ze vakliteratuur en volgen na- en bijscholingscursussen. Om de kwaliteit van de geboden logopedie te borgen ben ik aangesloten bij: Kwaliteitskring Deventer Midden IJssel (KKDMIJ), LOGIS Logopedisten in Samenwerking en Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Tevens doe ik mee aan het Wetenschappelijk Onderzoek van NIVEL Zorgregistraties( zie ook de brochure van het NIVEL onder “folders”).

Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

KP- nummer Mw. IHAM Vercoulen 19904153291

Zichtbare Kwaliteit
Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag bied het Kwaliteitsregister Paramedici( KP) uitkomst door het individueel keurmerk.

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepen: Ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MMB’ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten), orthoptisten en podotherapeuten.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Het KP kan door iedereen, van ( potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP- nummer ( registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP- nummer.

Zie voor meer informatie: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Heeft u een klacht? Lees wat u kunt doen.

Bent u ontevreden? Blijf er niet mee zitten! U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder meer informatie.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?
De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als u toch een klacht wil indienen?
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website

Kijk voor de volledige folder ook onder “folders” op de website van ” ’t Twenlo “.

Privacy

Als logopedist nemen wij kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen Logopediepraktijk IHAM Vercoulen hechten wij grote waarde aan het met zorg omgaan met uw persoonlijke gegevens en wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens nageleefd. Zie voor meer informatie betreffende de Wet Bescherming Persoonsgegevens( Wbp) de site van de Rijksoverheid.

Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte worden gesteld van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat ik, echter uitsluitend met uw toestemming, de verwijzer en andere betrokkenen, zoals de leerkracht, de schoollogopedist en de schoolarts op de hoogte stel van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van deze periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. En het recht op verzet tegen gebruik van uw gegevens.
Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.