Op deze pagina vindt u:

        • Privacy Policy
        • Klant-Ervarings-Onderzoek (KEO)
        • Logopedie met kwaliteit in Twello
        • Kwaliteitsregister Paramedici
        • Heeft u een klacht? Lees wat u kunt doen.
        • Zorgverzekeraars controleren op kwaliteit
        • Wat regelt de AVG

Privacy policy

Logopediepraktijk IHAM Vercoulen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk IHAM Vercoulen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Logopediepraktijk IHAM Vercoulen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/ patiënten.

Persoonsgegevens van cliënten/ patiënten worden door Logopediepraktijk HAM Vercoulen verwerkt ten behoeven de volgende doelstellingen;

 • Administratieve doeleinden
 • Wettelijke bepalingen
 • Regels van de Zorgverzekeraars
 • Communicatie met cliënt/patiënt/ verwijzer/ andere betrokkenen
 • Dossiervorming

Grondslag voor deze persoonsgegevens is;

 • Het e- mail contact met u
 • Ten behoeve van een goede zorgverlening
 • Het aangaan van een behandelovereenkomst met u (wettelijke verplichting)
 • Voor contacten met verwijzers/ leerkrachten/ andere betroken
 • Het declareren van de geleverde logopedische zorg bij uw zorgverzekeraars

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Logopediepraktijk IHAM Vercoulen de volgende persoonsgegevens van u vragen;

 • Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Nummer identiteitsdocument
 • Moedertaal
 • Gegevens over gezondheid
 • Naam huis(arts)/ specialist/ tandarts
 • Naam en nummer Zorgverzekeraar
 • Gegevens (basis)school
 • Woonsituatie, werk, hobby’s
 • Moedertaal

Uw persoonsgegevens worden door Logopediepraktijk IKHAM Vercoulen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van;

 • Bij volwassenen; tot 15 jaar na de laatste behandeling, daarna worden de gegevens/ het dossier vernietigd (wettelijke bepaling)
 • Bij kinderen; 15 jaar na het behalen van het 18e levensjaar, daarna worden de gegevens/ het dossier vernietigd (wettelijke bepaling)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor;

 • Het verzorgen van internet voor het mailprogramma en de logopedische software
 • Het verzorgen van de financiële administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Logopediepraktijk IHAM Vercoulen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Wij gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Ik ben mij zeer bewust van het belang van de bescherming van pesoonsgegevens.

 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken (formulier voor het intrekken van uw toestemming is in de praktijk aanwezig. Vraag ernaar!).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Logopediepraktijk IHAM Vercoulen

Verdistraat 4a, 7391 SG Twello

i.vercoulen@hetnet.nl

www.twenlo.nl

Klant-Ervarings-Onderzoek (KEO)

Zorgverzekeraars zijn geïnteresseerd in uw mening over mijn dienstverlening. Daarom voer ik een klantervaringsonderzoek uit (KEO). Doet u mee?
Na afloop van de behandeling vraag ik of u mee wil doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door CTO-Logo. CTO-Logo is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.
CTO-Logo nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Ik kan niet zien wat u heeft ingevuld.
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.
Wilt u meer weten? Vraag het mij!

Logopedie met kwaliteit in Twello

Logopedisten houden hun kennis op peil door deelname aan een kwaliteitskring en werkgroepen. Daarnaast bestuderen ze vakliteratuur en volgen na- en bijscholingscursussen. Om de kwaliteit van de geboden logopedie te borgen ben ik aangesloten bij: Kwaliteitskring Deventer Midden IJssel (KKDMIJ), LOGIS Logopedisten in Samenwerking en Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Tevens doe ik mee aan het Wetenschappelijk Onderzoek van NIVEL Zorgregistraties( zie ook de brochure van het NIVEL onder “folders”).

Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

KP- nummer Mw. IHAM Vercoulen 19904153291

Zichtbare Kwaliteit
Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag bied het Kwaliteitsregister Paramedici( KP) uitkomst door het individueel keurmerk.

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepen: Ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MMB’ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten), orthoptisten en podotherapeuten.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Het KP kan door iedereen, van ( potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP- nummer ( registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP- nummer.

Zie voor meer informatie: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Heeft u een klacht? Lees wat u kunt doen.

Bent u ontevreden? Blijf er niet mee zitten! U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder meer informatie.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?
De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als u toch een klacht wil indienen?
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website

Kijk voor de volledige folder ook onder “folders” op de website van ” ’t Twenlo “.

Zorgverzekeraars controleren op kwaliteit

In toenemende mate stellen Zorgverzekeraars eisen aan de door logopedisten geleverde zorg. Zij laten de kwaliteit van de zorgverlening controleren door externe gecertificeerde Auditbureau ’s.

Het kan voorkomen dat er een kwaliteitscontrole zal plaatsvinden in onze praktijk. Tijdens deze controle worden dossiers van cliënten gecontroleerd op deze kwaliteitseisen. Het kan voorkomen dat uw dossier of het dossier van uw kind hiervoor gebruikt wordt. In alle gevallen zal er strikt worden gewerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u met bovenstaande niet akkoord gaat kunt u dit aangeven.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG beschermt uw privacy. In de AVG staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. En het recht op verzet tegen gebruik van uw gegevens.

Zie voor meer informatie de Privacy Policy op deze pagina of op de website van de Rijksoverheid.